Victor Buisseret (ACC) : “Het is belangrijk om een prijs zoals de Positive Impact Award in het leven te roepen”

MM en PitchPoint lanceren de Positive Impact Award. Die zal tijdens de Agency of the Year worden uitgereikt aan het bureau dat zich het meest inzet voor een positieve impact op/door de reclame-industrie, waarbij doelstelling en winst met elkaar in evenwicht worden gebracht, door de milieu-impact te verminderen en/of te werken aan diversiteit en inclusie.

Om deze nieuwe prijs te bespreken, hadden we een ontmoeting met Victor Buisseret, die in oktober
bij ACC in dienst trad als Sustainability Manager.

Hoe belangrijk is de lancering van de ‘Positive Impact Award’?

Heel belangrijk. Het wordt des te meer gewaardeerd omdat wij onlangs binnen de ACC een expertisecentrum rond deze problematiek hebben opgericht. Daardoor groeit het verlangen bij bureaus en adverteerders om meer aandacht te besteden aan maatschappelijke en milieuwaarden. De bekroning van de spelers die zich al sterk inzetten voor deze kwesties, kan alleen maar inspireren.

Vandaag kunnen we een sociaal en ecologisch geïnspireerde benadering zien als een plicht, maar het moet ook een verlangen worden, met de bedoeling de wereld een beetje beter te maken. Ondernemingen hebben geen keus, want als zij niets doen, zullen ze zich onvermijdelijk blootstellen aan strengere regels en beperkingen.

In Frankrijk bijvoorbeeld betreft een van de belangrijkste maatregelen van de klimaatwet het verbod op reclame voor fossiele brandstoffen dat vanaf 1 juli 2022 in werking treedt. Bovendien zal reclame voor de meest vervuilende personenauto’s vanaf 1 januari 2028 verboden zijn. Vanaf dan kun je in een advertentie niet meer zeggen dat een product of dienst koolstofneutraal is.

Uit dit alles blijkt hoe groot de inmenging van de overheid wordt en hoezeer dit een reactie vereist van adverteerders en de reclame-industrie.

Wat is je advies aan bureaus die een dossier zouden willen indienen?

De ACC zou graag een nieuw handvest introduceren, of ten minste het bestaande aanvullen. Ik zou dit onderdeel in vijf punten kunnen vertalen, in vijf tips voor bureaus die een dossier willen indienen. Dat moet in de eerste plaats gebaseerd zijn op transparantie en welwillendheid, op het streven om een positieve impact te creëren.

Vanuit dit oogpunt moeten de deelnemende bureaus aan vijf vrij algemene criteria voldoen. Ten eerste moet alles waarheidsgetrouw en juist zijn. Ten tweede moet het dossier duidelijk zijn en mogen er geen dubbelzinnigheden in voorkomen die de jury zouden kunnen misleiden. Ten derde mag geen belangrijke en relevante informatie worden weggelaten. Ten vierde moeten de gemaakte vergelijkingen eerlijk en zinvol zijn. Ten vijfde, en last but not least, mogen geen stakeholders worden weggelaten. Dus vermeld elke persoon met wie je hebt samengewerkt, ook al was die niet rechtstreeks bij het project betrokken. Volledige transparantie is altijd een goed idee.

Je bent sinds kort aan de slag bij de ACC waar je Sustainability Manager bent. Wat is je precieze functie en je missie op middellange en lange termijn?

Dit is een gloednieuwe post bij de ACC. Ik ben er in oktober bijgekomen. Bedoeling is een echt expertisecentrum te ontwikkelen dat zich bezighoudt met het duurzaamheidsaspect van de activiteiten van onze leden, omdat wij een rol moeten spelen in het beheer van de sociale en milieuvraagstukken waarmee onze leden nu of in de toekomst onvermijdelijk te maken zullen krijgen.

Vooral omdat onze industrie deel uitmaakt van een keten, die vaak in vraag wordt gesteld, en de sector moet reageren op de groeiende maatschappelijke en klimaatcrisis, en zelfs een deel van de oplossing moet worden door de transformatie naar een meer verantwoorde manier van consumeren te versnellen en te werken aan een positievere toekomst.

Dit is een belangrijke benadering voor een vereniging als de ACC voor wie een rol weggelegd is bij de mobilisatie van de sector voor initiatieven die een fundamenteel verschil kunnen maken.

Anderzijds is het onze plicht ertoe bij te dragen dat de sector eerlijker en rechtvaardiger wordt, dat de bureaus hun sociale en ecologische verantwoordelijkheid opnemen, dat zij ethiek en integratie bevorderen, dat zij inspireren tot best practices en dat zij navolging vinden bij de leden. Toekomstige generaties verwachten een beter, positiever model, waarin we goed kunnen leven en tegelijkertijd op verantwoorde wijze consumeren en het milieu respecteren.

Wat zijn je grote opdrachten om je missie tot een goed einde te brengen?

Wij zijn begonnen met een studie om de situatie te beoordelen, om te zien hoe de bureaus betrokken zijn bij deze sociale en milieudimensie. Daaruit blijkt dat sommige al ver staan in dat proces en dat andere nog nergens staan.

Het idee is dus om niet alleen onze leden, maar ook de communicatie-industrie in haar geheel te helpen zich meer bewust te worden van hun sleutelrol in deze overgang. We willen echt alle communicatiespelers helpen om een actieve rol te spelen in positieve verandering. Bedrijven moeten proactiever zijn en zich laten inspireren door best practices die wij zullen helpen invoeren.

Hoe reageren de leden daarop? Zijn ze zich bewust van deze problemen of moeten ze nog worden overtuigd?

De meesten zijn zich duidelijk bewust van de problematiek, maar er is nog veel werk te doen om hen te doen inzien wat voor rol ze als communicatiespecialisten kunnen spelen in deze ecologische en sociale overgang. Op de laatste algemene vergadering hebben we dit alles uitvoerig besproken, over de strategie die we willen invoeren en hoe we hen kunnen helpen evolueren naar een meer verantwoordelijk bureau. Deze bekommernissen staan hoog op de agenda bij Air en bij Wim Vermeulen van Bubka. Zij maken ook deel uit van het Expert Center dat wij hebben opgericht en dat zich in 2022 zeer gemotiveerd met dit onderwerp zal bezighouden.

Share This